Toipumisorientaatio-podcastin viides osa: Vahvistuminen

Podcast-logo, jossa lukee mm. puhutaan mielekkäästä elämästä

Niemikotisäätiön uuden podcastin aloittanut Heikki Krookin kirjoittama ja toteuttama 6-osainen Toipumisorientaatio-sarja on edennyt viidenteen jaksoonsa ja aiheena on vahvistuminen.

Tämä sarja käsittelee toipumisorientaatiota mielenterveyspalvelujen asiakkaan näkökulmasta. Sarja on asiakkaan käsikirjoittama ja perustuu siihen kokemukseen, mikä asiakkaalla on itsellään toipumisorientaation menetelmillä saadusta hoidosta ja kuntoutuksesta.

Toipumisorientaatio on uusi, erityisesti positiivisen vaikuttamisen keinoihin perustuva toimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä toipumisen kokemuksen mukanaan tuomaa elämän merkityksellisyyttä.

Käsikirjoitus, lukeminen ja leikkaus: Heikki Krook
Musiikki: Envato Elements, Classical Piano By Twisterium

Toipumisorientaatio-sarjan kuudes osa ilmestyy marraskuussa.

Toipumisorientaatiosarja osa 5. vahvistuminen

Tämä sarja käsittelee toipumisorientaatiota mielenterveyspalvelujen asiakkaan näkökulmasta. Sarja on asiakkaan käsikirjoittama ja se kuvaa sitä kokemusta, mikä asiakkaalla itsellään on toipumisorientaation menetelmillä saadusta hoidosta ja kuntoutuksesta.

Vahvistuminen tarkoittaa itsetunnon, rohkeuden, aktiivisuuden ja vaikutusvallan lisääntymistä oman elämän hallinnassa. Vahvistunut kuntoutuja kokee olevansa tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Vahvistumisen seurauksena kuntoutuja kykenee asettamaan ja saavuttamaan päämääriä, tuntee oman elämänsä olevan hallinnassa sekä itsetuntonsa parantuneen. Lisäksi toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan kasvaa.

Tuetulla kuntoutumisella parannetaan niitä valmiuksia, joiden avulla kuljetaan kohti sisäisen vahvistumisen kokemusta. Toipumisorientaatio on ihmisarvoa kunnioittavaa kohtaamista, jolla autetaan kuntoutujaa omien haaveiden löytämisessä ja toteuttamisessa. Haaveikkuus lisää toiveikkuutta ja parantaa siten luottamusta elämää kohtaan. Myös osallisuudella on merkitystä vahvistumisen tunteen syntymisessä. Osallisuus kuntouttavassa yhteisössä antaa mahdollisuuden saada onnistumisen kokemuksia toisten ihmisten kohtaamisessa. onnistumisen kokemukset vahvistavat itsetunnon, rohkeuden ja aktiivisuuden lisääntymistä arjessa.

Vahvistuminen on prosessi, jonka aikana opitaan sosiaalisia taitoja, vastuunottoa ja sisäistä turvallisuudentunnetta. Matka kohti vahvistumista ilmenee eri ihmisillä hieman eri tavoin, koska jokaisella on henkilökohtaiset elämän aikana omaksutut toimintamallit, jotka vaikuttavat siihen tapaan ja niihin keinoihin, joilla kohdataan haastavia tilanteita. Psyykkinen sietokyky, palautumiskyky ja joustamiskyky ovatkin osaltaan riippuvaisia niistä toimintamalleista, joita kukin ihminen liittää omiin tunnetiloihinsa. Vahvistuminen johtaa kykyyn hallita omia tunteita ja tekoja turvallisella tavalla.

Omien tunteiden ja tekojen hallinta auttaa toipumaan. Kyky hallita omaa mieltä vahvistaa monia tärkeitä ominaisuuksia. Itsevarmuus, itsetunto, rohkeus, aktiivisuus ja vaikutusvalta ovat kaikki niitä ominaisuuksia, jotka kumpuavat omien tunteiden ja tekojen hallinnasta. Omien tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen on alku toipumiselle. Kuitenkin tarvitaan myös kykyä hallita sitä, minkälaiseen toimintaan omat tunteet johtavat. On mahdollista rakentaa uusia toimintamalleja omien tunteiden ilmaisemiseen vuorovaikutustilanteessa ja tietysti myös kehittää paremmiksi aikaisemmin omaksuttuja keinoja ja menettelytapoja. Harkittujen toimintamallien harrastamisella ja suunnittelemisella on myös vahvistava vaikutus sietokykyyn, palautumiskykyyn ja joustamiskykyyn, koska ennalta valmistautuminen on haastavien tilanteiden kohtaamisessa resilienssiä tukeva asia.

Vastuunotto oman arjen pyörittämisestä lisää omanarvontuntoa. Se tukee sitä henkilökohtaista prosessia, joka on yhteydessä yksilön omaan haluun ja kykyyn päämäärien asettamisessa, omiin mahdollisuuksiin luottamisessa sekä näkemykseen omasta itsestä. Siihen sisältyy vastuunotto omasta kehittymisestä sekä halu ja kyky toimia tavalla, jonka itse tietää oikeudenmukaiseksi.

Vahvistuminen jatkuu läpi elämän, vaikka toisinaan on ala- ja ylämäkiä. Kun ihminen säilyttää pyrkimyksensä vahvistua, on kaikilla haastavilla tilanteilla tapana muotoutua ennenpitkää voimavarojen lähteeksi. Voimavaroilla tässä yhteydessä tarkoitan haastavien kokemusten mukanaan tuomaa empatiaa ja näkemystä siitä, millaista on uida syvemmissä vesissä ongelmia kohdaten ja ratkaisuja etsien. Monet kuntoutujat löytävät rankoistakin kokemuksista ammennettavaa toisten ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi. Ilman ongelmiani ei minustakaan olisi tullut kokemusasiantuntijaa.

Tukea vahvistumiseen voi löytää positiivisesta ajattelusta. ”Kaikella on tarkoituksensa” on lauseena ehkä kulunut, mutta itse koen löytäväni siitä toivoa. Sellainen ajattelutapa, ettei mikään ole turhaa, on auttanut minua suhtautumaan omaan elämääni eri tavalla. Positiivinen ajattelu on minulle keino selviytyä.

Toipumisorientaatiomalliin kuuluva vahvistuminen kiteytyy siinä ajatuksessa, että toimintakykyisenä ihminen on onnellinen. Kun toipuminen etenee, voidaan päästä siihen päämäärään, että itsenäinen arjenhallinta mahdollistuu kaikilla elämän osa-alueilla.

Vahvistuminen tuntuu palkitsevalta, koska sen myötä kokemus hyvästä elämänlaadusta lisääntyy. Mahdollisuus hallita itse omaa elämää on houkuttavaa ja se saa pyrkimään kohti rakentavampia päämääriä elämässä. Kuntoutumisen mukanaan tuomat valmiudet vahvistavat kykyä itsenäiseen elämään ja antavat toivoa selviytymiseen. Näitä valmiuksia ovat muun muassa rohkeus kohdata haastavia tilanteita ja parempi itsetunto, mutta myös kyky noudattaa yhteisiä sääntöjä. Yhteiset säännöt takaavat kaikille kuntoutujille mahdollisuuden kuntoutua turvallisessa ympäristössä ja niiden omaksuminen ja noudattaminen opettaa myös kunnioittamaan yhteiskunnan ja yksilön turvallisuutta.

Kuten alussa mainitsin, vahvistuminen tarkoittaa itsetunnon, rohkeuden, aktiivisuuden ja vaikutusvallan lisääntymistä. Näiden ominaisuuksien lisääntyminen mahdollistaa osaltaan kyvyn olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Vapaus vaikuttaa yhteiskunnassa ja omassa ympäristössä perustuu parhaimmillaan turvalliseen kohtaamiseen, johon sisältyy erilaisuuden hyväksyminen. Turvallinen ympäristö vähentää psyykkisiä ongelmia ja siksi toisen ihmisen identitettiä ja vakaumusta tulisi mielestäni kunnioittaa, vaikka ne olisivatkin erilaiset kuin itsellä.

Vahvistuminen tarkoittaa myös kykyä kohdata haastavia tilanteita menemättä ylikierroksille. Silloin kun elämässä on vastoinkäymisiä, joudutaan kohtaamaan joskus vaikeitakin tunnetiloja. Vahvistuminen on prosessi, jonka vaikutuksesta kyky sietää voimakkaita tunteita kasvaa. Vahvistumisen myötä turvallinen ja rauhallinen olo on riittävästi läsnä silloinkin, kun elämässä on haasteita.

Toipuminen on prosessi, jonka tarkoituksena on saada ihminen palautumaan sairastumisen aiheuttamien ongelmien ja itsetunnon murtumisen jälkeen takaisin turvalliseen olotilaan. Se on parhaimmillaan jatkuva turvatuksi ja huomioiduksi tulemisen kokemus, jota toipumisorientaatiomallin mukainen kohtelu vahvistaa. Kukaan ei toivu yksin, vaan toipumiseen tarvitaan aina yhteys muihin ihmisiin. Osallisuus, toivo ja myönteinen minäkuva ovat kaikki perustana toipumiselle. Toipumisorientaatio perustuukin terveiden ominaisuuksien vahvistamiseen. Siinä ei keskitytä vatvomaan oireita tai mennä asiakkaan yläpuolelle päättämän hänen asioistaan.  Toipumisorientaatiossa kunnioitetaan ihmisarvoa ja annetaan myönteisten ominaisuuksien kehittyä sillä nopeudella kuin kullekin kuntoutujalle itselleen on luontevaa. Päämääränä toipumiseen tähtäävässä kuntoutuksessa on itseensä ja tulevaisuuteensa luottava ympäristönsä kanssa tasapainossa oleva ihminen, jolla on riittävä toimintakyky ja valmiudet.

Vaikka diagnoosi ja lääkitys säilyvät usein koko elämän ajan, voidaan toipumisorientaation menetelmillä tarjota kuntoutujille hyvää elämänlaatua, jonka vaikutuksesta ahdistuneisuus vähenee ja elämä alkaa tuntua merkitykselliseltä. Hyvinvoinnin lisääntyessä tarve osastohoidoille sairaalassa vähenee ja se tuo taloudellista säästöä sekä yhteiskunnalle että kuntoutujalle itselleen.

Kuntoutumista tukevat yhteisöt, kuten Niemikotisäätiö, tekevät työtä mielenterveyden parissa. Ne pyrkivät parantamaan asiakkaidensa valmiuksia olla toimintakykyisiä. Omalta osaltaan Niemikotisäätiö on mukana hyvinvoinnin lisäämisessä melenterveyskuntoutujien arjessa. Niemikotisäätiö onkin ottanut jo monia askeleita toipumisorientaation tuomiseksi käytäntöön sen kuntoutuspalvelujen järjestämisessä. Niemikotisäätiön toimintaa suunnittelevat ammattilaiset yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa ja vertaisohjaajat ohjaavat ryhmiä toisille kuntoutujille. Kuntoutujien tarpeet huomioidaan myös henkilökohtaisen kuntoutumispolun suunnittelussa ja kohtelu on ihmisarvoa kunnioittavaa.

Osa Niemikotisäätiön asiakkaista on vahvistunut niin paljon, että ovat palanneet työelämään. Monet ovat saaneet kokea parempaa elämänlaatua ja kykenevät nyt pyörittämään omaa arkeaan itsenäisesti. Niemikotisäätiö tarjoaa kuntouttavaa sisältöä, johon kuuluu työ- ja ryhmätoiminta, retket, asuminen itsenäisesti tai tuetusti, vertaisohjaaja- ja kokemusasiantuntijakoulutukset ja valmennus työelämään palaamiseksi.

Oman kokemukseni mukaan olen saanut vahvistua Niemikotisäätiön antaman kuntoutuksen ja koulutuksen kautta. Niemikotisäätiö on kuntouttanut minua yhteisöllisyydellä, mielenkiintoisilla virikkeillä ja myös yhteisillä säännöillä sekä kannustavalla palautteella. Kokemusasiantuntijakoulutuksen kautta olen alkanut tutustua mielenterveyttä ylläpitäviin asioihin. Se on antanut ideoita omaan toipumiseeni. Olen löytänyt omaan elämääni sisältöä alkamalla perehtyä toipumisorientaatioksi kutsuttuun toimintamalliin, jonka tarkoituksena on vahvistaa positiivisen kohtelun avulla kuntoutujien elämänlaatua.

Yksi kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *